Power Sport System - Постапка за Идентификација на Возило

Оваа постапка согласно со законот за возила се спроведува при увоз на нови или половни возила за одредени категории на правни и физички лица, согласно чл. 24 од Законот за возила.

Самата постапка започнува со барање поднесено кај Органот за одобрување (Бирото за Метрологија на РМ). По утврдување на статусот на увозникот,  Органот за одобрување (Бирото за Метрологија на РМ) издава упат со кој увозникот се упатува во Техничка служба каде се врши идентификација на возилото и се издава Согласност за регистрација. При оваа постапка увозникот во техничката служба доставува упат  на возилото издаден од Органот за одобрување (Бирото за Метрологија на РМ) до техничката служба. Врз основа на упатот започнува постапката која завршува со издавање на Согласност за регистрација  и возилото понатаму продолжува на трехнички преглед и регистрација. 

документи: УПАТ ДО ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Потврда

Пропратно за потврда