АДР Сертификат

АДР Сертификат

ADR меѓународната спогодба ги уредува условите и начинот на вршење на превоз на опасните материи во внатрешниот и меѓународниот патен и железнички сообраќај, условите кои треба да ги исполнуваат амбалажата и превозните средства, должностите на лицата кои учествуваат во превозот на опасните материи, назначување на советник за безбедност, оспособување на лицата кои учествуваат во превозот на опасните материи, надлежностите на државните органи и надзор над спроведувањето на прописите.

Пауер Спорт Систем доо Скопје, е овластено правно лице за вршење на преглед за издавање на сертификат за подготвеност за транспорт на опасни материи според ADR спогодбата.

Потребни документи заотпочнување на постапката се следниве: